Theophylline
Wat is de betekenis van het resultaat?

Theofylline wordt voor ± 90% in de lever geme-taboliseerd door het CYP1A2. Een klein deel wordt gemetaboliseerd tot coffeïne. Bij neonati tot 3 maanden cumuleert de metaboliet coffeïne vanwege de verlengde halfwaardetijd van coffe-ïne bij deze kinderen; ± 8-12% wordt onveran-derd uitgescheiden in de urine. Er bestaat een grote interindividuele variatie qua halfwaardetijd. Bij volwassenen bedraagt de halfwaardetijd 7-9 uur, bij kinderen 1,5–9,5 uur, bij prematuren 15– 58 uur. De halfwaardetijd is verkort bij rokers: 4-5 uur en verlengd bij ouderen, bij ernstige lever-functiestoornis, hartfalen, ernstige hypoxie, acute virale infecties en koorts. De eliminatie raakt verzadigd bij concentraties boven de 20 mg/l.

Wetenschappelijke achtergrond

Voor theofylline bestaat een duidelijke relatie tussen serumwaarden en therapeutische/ toxische effecten. De farmacokinetiek is interindi-vidueel sterk variabel. Theofylline is gevoelig voor interacties via het iso-enzym CYP1A2 (co-medicatie, roken). Derhalve is monitoring van serumwaarden noodzakelijk.

Wat moet ik nog meer weten?

enzyminductoren (barbituraten, carbamazepine, fenytoïne, rifampicine, ritonavir, tipranavir, hypericumpreparaat, aminoglutethimide en primidon) kunnen de theofyllineconcentratie verlagen tot subtherapeutische waarden.