Clobazam
Wat is de betekenis van het resultaat?

Veel patienten ontwikkelen een tolerantie voor de effecten en bijwerkingen van benzodiazepines. Het is moeilijk een duidelijke concentratie-effect relatie te identificeren.

Clobazam en N-desmethylclobazam

Verhoogde concentraties clobazam en desmethylclobazam kunnen CZS toxiciteit veroorzaken. N-desmethylclobazam heeft een farmacologische activiteit van  20-100% ten opzichte van clobazam en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het effect omdat de metaboliet accumuleert tot hogere concentraties dan clobazam. Concentraties van N-desmethylclobazam zijn lineair gerelateerd aan de dosis en lijken te correleren met zowel therapeutische als toxische respons.

Ouderen elimineren clobazam trager dan jongeren. Bij patiënten met een leverfunc-tiestoornis is de eliminatie vertraagd, en is de eiwitbinding verminderd. Bij vermoeden op stapeling van N-desmethylclobazam (ouderdom, leverfunctiestoornissen, co-medicatie, genotype) kan de clobazam/N-desmethylclobazam ratio informatie geven.

 

De volgende richtlijnen kunnen handvatten bieden bij de interpretatie:

  • Indien de patiënt niet respondeert op de clobazam terwijl de plasma-concentraties van clobazam (30-400 µg/L) en N-desmethylclobazam (300-3000 µg/L) wel binnen het therapeutisch venster liggen, dan is verdere behandeling met clobazam niet zinvol.
  • Bij een subtherapeutische plasmaconcentratie van clobazam (
  • Bij een te hoge plasmaconcentratie van clobazam (>400 µg/L; toxisch >3000 µg/L clobazam en/of >12000 µg/L voor N-desmethylclobazam) en vermoeden van toxiciteit: Verlaag de dosering, zo nodig kan een ander anti-epilepticum toegevoegd worden.
  • De clobazam/N-desmethylclobazam ratio is normaal gesproken 1/8. Een afwijkende ratio kan veroorzaakt worden door leverfunctiestoornissen, ouderdom en veranderde CYP3A4, 2C19 of 2B6 enzym activiteit door  co-medicatie of afwijkende farmacogenetica.